Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Allmänna villkor för WSOP LAS VEGAS 2017 Crazy 888s

 1. Följande utgör de allmänna villkoren för kampanjen WSOP Las Vegas 2017 Crazy 888’s (”Kampanjen”). Kampanjen anordnas av tillämpligt bolag i 888-koncernen (enligt definitionen i Tjänstvillkoren för www.888poker.com) (”Arrangören”) som driver webbplatsen www.888poker.com (”Webbplatsen”). Ditt deltagande i denna Kampanj ska anses utgöra ditt fullständiga godtagande av villkoren nedan.
 2. Alla 888pokers allmänna villkor för turneringsbiljetter gäller.
 3. Vinnaren av WSOP Las Vegas 2017 Crazy 888 Qualifier Tournament som hålls på Webbplatsen (”Vinnaren”) vinner ett prispaket värt 3 000 $ för deltagande i WSOP Las Vegas 2017 Crazy 888, som består av: (i) buy-in för WSOP Las Vegas 2017 Crazy 888 till ett värde av 888 $ (betalas av Företaget direkt till turneringsarrangören), (ii) tre nätter (1–4 juli 2017) på Rio Hotel & Casino Las Vegas (betalas av Företaget direkt till hotellet), (ii) 1 200 $ för resekostnader och andra utgifter (betalas av Företaget direkt till Vinnarens pokerkonto), (iii) en inbjudan till 888pokers välkomstmöte, (iv) ett 888live-poker kit (benämns gemensamt ”Prispaketet”).
 4. Vinnaren kan inte lösa in Prispaketet mot kontanter eller överlåta det på något sätt. I händelse av att Vinnaren inte kan delta i WSOP Las Vegas 2017 Crazy 888 (oavsett anledning) betalas Prispaketets penningvärde inte ut, och Prispaketet delas heller inte ut till vederbörande.
 5. Om Vinnaren inte kan delta i WSOP Las Vegas 2017 Crazy 888’s Event betalas Prispaketets penningvärde inte ut till Vinnaren, och vederbörande har heller inte rätt att erhålla någon del av Prispaketet.
 6. Vinnaren anmäls ENDAST till spel i WSOP Las Vegas 2017 Crazy 888 dag 1C/1D, utan undantag.
 7. Företaget bokar hotellrum åt Vinnaren på Rio Hotel. Boendet bokas från den 11 juli 2017 till den 14 juli 2017. Datumen kan inte ändras. Vi vill förtydliga att Vinnaren inte kan beviljas ersättning eller rabatt om denna lämnar hotellet före den 14 juli 2017.
 8. Företaget ansvarar inte för att ordna med transport från din bostad till flygplatsen eller från flygplatsen till Rio Hotel Las Vegas, inte heller för några relaterade parkeringskostnader.
 9. Genom att delta i denna Kampanj samtycker du härmed till att agera ambassadör för Webbplatsen under WSOP Las Vegas 2017 Crazy 888, vilket innefattar att uteslutande bära märkeskläder/märken som tillhandahålls av Företaget under hela WSOP Las Vegas 2017 Crazy 888, inklusive vid finalbordet.
 10. Caesars Interactive Entertainment Inc. (“CIE”) och Företaget ansvarar inte för eventuell skattskyldighet med anknytning till Prispaketet.
 11. Vinnaren ansvarar själv för eventuell registrering, betalning eller redovisning till statlig myndighet eller skattemyndighet av skatt eller annan taxa som utgår avseende Prispaketet.
 12. Deltagare måste vara minst 21 år för att spela i WSOP Las Vegas 2017 Crazy 888’s Event. Alla deltagare i evenemanget måste uppvisa åldersbevis (pass eller annat giltigt foto-ID). Deltagare som inte kan uppvisa sådant bevis utesluts utan kompensation från deltagande i evenemanget.
 13. Genom att delta i Kampanjen och vinna Prispaketet beviljar Vinnaren Företaget, dess koncernbolag samt dess marknadsföringspartner en världsomfattande, underlicensierbar, evig, royaltyfri och irreversibel rättighet att använda Vinnarens namn, bild, röst och utseende för kommersiella publicitets- och marknadsföringsändamål (online eller offline) för Webbplatsen utan ersättning. Vinnaren avstår vidare uttryckligen alla anspråk gentemot Företaget och samtliga bolag i 888-koncernen med avseende på detta.
 14. 888poker ställer sig inte bakom några som helst uppgörelser i någon av våra kvalturneringar, och kan därmed inte hållas ansvariga för att reglera eventuella privata uppgörelser mellan medlemmar.
 15. Under WSOP Las Vegas 2017 Crazy 888 tillämpar turneringsarrangören strikta regler för spelarnas beteende, som kan innefatta diskvalificering. Om du straffas eller diskvalificeras under WSOP Las Vegas 2017 Crazy 888 på grund av brott mot turneringsarrangörens regler åtar sig Företaget inget ansvar för ditt deltagande i evenemanget, och ingen ersättning tillhandahålls.
 16. Genom att delta i denna Kampanj godkänner varje deltagare förbehållslöst dessa allmänna villkor.
 17. Webbplatsens samtliga regler gällande bedrägeri och maskopi gäller. Allt bedrägligt beteende medför att vinnaren förlorar sitt Prispaket (och att dennas vänner inte kan erhålla någon del av Prispaketet), och Företaget förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder mot sådana spelare, inklusive, men inte begränsat till, uppsägning av spelarens konto samt diskvalificering från denna Kampanj.
 18. VINNAREN MÅSTE INNEHA ETT PASS SOM ÄR GILTIGT MINST SEX MÅNADER EFTER ATT WSOP LAS VEGAS 2017 CRAZY 888’s EVENT AVSLUTATS, OCH VINNAREN ANSVARAR SJÄLV FÖR ATT SKAFFA EVENTUELLT VISUM OCH/ELLER ESTA (OM NÅGOT AV DESSA KRÄVS) FÖR RESA TILL LAS VEGAS. FÖRETAGET ÅTAR SIG INGET ANSVAR OM VINNAREN INTE KAN RESA PÅ GRUND AV ATT DENNA SAKNAR TILLÄMPLIGA RESEHANDLINGAR, OCH NÅGON ERSÄTTNING FÖR PRISPAKETETS MOTSVARANDE PENNINGVÄRDE BETALAS INTE.
 19. Vinnaren ansvarar själv för att ordna med resa till och från WSOP Las Vegas 2017 Crazy 888, och för att teckna reseförsäkring som bland annat kan omfatta sjukförsäkring och försäkring för förlorat bagage.
 20. Företaget ansvarar inte för att ändra flyg, boende eller något annat gällande resplanen efter att Vinnaren har valt sitt researrangemang.
 21. Företaget har införskaffat rummet på Rio Hotel Las Vegas och rätten att delta i WSOP Las Vegas 2017 Crazy 888 och spela i Crazy 888 från tredje partsleverantörer, och ansvarar därför inte för dess kvalitet. Vinnaren avstår också uttryckligen från eventuella anspråk gentemot Företaget i detta avseende.
 22. Genom att delta i denna Kampanj ger varje deltagare Företaget och eventuella tredje partsleverantörer som tillhandahåller tjänster med anknytning till Prispaketet rätten att lämna ut dennas personuppgifter till tredje partsleverantören i fråga för att priset ska kunna levereras till deltagaren.
 23. Om en spelares konto på Webbplatsen har stängts, eller om spelaren har uteslutit sig själv vid något tillfälle innan WSOP Las Vegas 2017 Crazy 888 äger rum, är vederbörande inte berättigad att motta priset, och någon ersättning för Prispaketets motsvarande penningvärde betalas inte.
 24. Genom att delta i Kampanjen samtycker varje deltagare till att hålla Företaget, dess juridiska ombud, koncernbolag, dotterbolag, agenturer och deras respektive chefer, direktörer, anställda och ombud skadeslösa avseende alla former av skadeersättning som härrör från denna Kampanj eller tilldelningen eller användningen av Prispaketet.
 25. Vinnaren måste eventuellt fylla i och underteckna en försäkringsfriskrivning med eventuell tredje partsleverantör som tillhandahåller tjänster med anknytning till med Prispaketet, eller med Företaget, innan Vinnaren tillåts utnyttja Prispaketet. Företaget, eller tredje partsleverantör som tillhandahåller tjänster med anknytning till Prispaketet, kan också kräva att Vinnaren undertecknar ytterligare dokument innan Prispaketet delas ut.
 26. Dessa allmänna villkor är författade på engelska. I händelse av avvikelser mellan betydelser i någon översatt version och den engelska versionen av dessa allmänna villkor gäller den engelska versionen.
 27. Företaget kan ändra dessa allmänna villkor, inklusive, men inte begränsat till, när detta är nödvändigt av säkerhetsskäl till följd av exceptionella omständigheter som Företaget inte rår över, eller till följd av ändringar av gällande tillämpliga lagar eller förordningar. Om Företaget gör några väsentliga ändringar i dessa allmänna villkor kommer du att meddelas om ändringarna i rimlig tid.
 28. Företaget förbehåller sig rätten att ställa in utdelningen av eller återkalla Prispaketet från Vinnaren, utan ekonomisk ersättning, om Vinnaren är föremål för någon utredning eller om dennas konto på Webbplatsen har stängts/spärrats.
 29. Villkor häri som till sin natur ska fortsätta gälla för att tjäna sitt syfte efter Kampanjens avslutande eller upphörande gäller fortsatt tills detta inte längre är nödvändigt för syftet i fråga.
 30. Webbplatsens Användaravtal är tillämpligt på denna Kampanj.