Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

Kampanjen ”The Grand Hand”

Följande villkor gäller för kampanjen ”The Grand Hand” (”kampanjen”) på www.888poker.com (”webbplatsen”). Kampanjen organiseras av tillämpligt avtalspartsföretag (”vi”, ”vår”, ”vårt”, ”våra”, ”oss” eller ”företaget”), så som det definieras i användaravtalet, som driver webbplatsen. Din medverkan i denna kampanj tolkas som ett godtagande av villkoren nedan.

Allmänt

 1. Kampanjen börjar den 4/12/2018 och avslutas den 18/12/2018 (”kampanjperioden”). Vi kan dock avsluta kampanjen före kampanjperiodens utgång, eller förlänga kampanjperioden, av exempelvis säkerhetsskäl, för att följa gällande lagar eller bestämmelser, på grund av att kampanjerbjudandet missbrukas eller av annan orsak på grund av att kampanjen inte kan bedrivas som angetts till följd av exceptionella omständigheter.
 2. Ingen person under 18 år, eller under den åldersgräns som fastställts enligt lag i tillämplig jurisdiktion för utnyttjande av speltjänster som görs tillgängliga via webbplatsen och 888poker-klienten – beroende på vilken ålder som är den högre – får ta del av den här kampanjen.
 3. Av säkerhetsskäl och för kontrolländamål förbehåller vi oss rätten att begränsa medverkan i denna kampanj till i) en medlem per hushåll, ii) en medlem per datorterminal eller iii) en medlem per mobil enhet.
 4. Personer som är bosatta eller befinner sig i vissa länder, t.ex. USA, Israel eller Turkiet, äger inte rätt att öppna konto hos företaget, göra insättningar eller använda tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera listan över länder varifrån vi inte kan godta användare av våra tjänster.
 5. Om du har ett väntande meddelande i webbplatsens kassa angående nyligen genomförd spelaktivitet förbehåller vi oss rätten att upphäva din rätt att delta och/eller fortsätta att delta i den här kampanjen. I så fall förverkas alla bonusar och/eller andra förmåner som du fått och/eller är berättigad till enligt kampanjen.
 6. Inga av våra befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, konsulter eller ombud på bolaget, övriga bolag i koncernen, underleverantörer, återförsäljare eller generiska samarbetspartner får ta del av kampanjen direkt eller indirekt. Dessa restriktioner gäller även dessa personers släktingar, med vilket avses make/maka, partner, förälder, barn och syskon.
 7. Samtliga tidsangivelser och datum avser GMT.
 8. Vi kan ändra dessa villkor exempelvis när detta krävs av säkerhetsskäl på grund av exceptionella omständigheter utanför vår kontroll eller som en följd av förändringar av tillämpliga lagar eller bestämmelser.
 9. Alla priser, bonusar, kampanjerbjudanden och andra förmåner som omfattas av dessa villkor samt eventuella vinster som genereras genom satsning enligt ovan annulleras vid uttag om något av de tillämpliga villkoren inte till fullo har uppfyllts.
 10. Om du är registrerad eller spelar i Storbritannien eller Nordirland:
  1. Godtar du härmed dessa villkor som reglerar kampanjen tillsammans med användaravtalet för Storbritannien och Nordirland som bland annat inkluderar bonuspolicyn.
  2. Uttag: En minimigräns på 10 £ gäller för uttag från kontot. Om du begär ett uttag som understiger 10 £ återförs det begärda beloppet till spelkontot. För mer information om våra uttagsgränser, se uttagspolicyn
   . Om du inte är registrerad i eller spelar i Storbritannien eller Nordirland:
  3. Godtar du härmed villkoren som reglerar kampanjen samt användaravtalet som bland annat innehåller bonuspolicyn.
  4. Minimi- och maximigränser gäller för uttag från spelkontot. Om du begär ett uttag som understiger lägsta tillåtna uttagsbelopp återförs pengarna till spelkontot. För mer information om minimi- och maximigränser för uttag, se uttagspolicyn.
 11. Dessa allmänna villkor är författade på engelska. I händelse av avvikelser mellan betydelser i någon översatt version och den engelska versionen av dessa allmänna villkor gäller den engelska versionen.

Kriterier

 1. Kampanjen är endast öppen för spelare som uppfyller samtliga nedanstående villkor (”spelare”):
  • Du får endast ta del av kampanjen om du har fått ett e-postmeddelande direkt från webbplatsen, eller ett popupmeddelande i 888poker-programvaran, som dessa villkor är förknippade med.
  • Du får endast ta del av kampanjen om du i) är registrerad på webbplatsen, har gjort en insättning (i reda pengar) på ditt konto på webbplatsen och har lagt ett spel i reda pengar om minst 1 US-dollar under de 24 månader som föregår kampanjperioden eller ii) gör din första insättning (i reda pengar) på ditt konto på webbplatsen efter startdatumet för kampanjperioden.
  • Din rätt att ta del av kampanjen träder i kraft inom 24 timmar från det att erforderlig insättning gjorts.
 2. Du kan när som helst anmodas att styrka din ålder och/eller din identitet.
 3. Du kan inte utnyttja denna kampanj mer än en gång.
 4. Företaget förbehåller sig rätten att upphäva din rätt att få de bonusar, priser och belöningar som erbjuds enligt den här kampanjen i händelse av förväntade, misstänkta eller faktiska bedrägliga aktiviteter på webbplatsen. Du underrättas via e-post efter företagets beslut att upphäva din rätt enligt ovan. Observera att efter ett sådant meddelande kan företaget besluta att inte spärra ditt konto på webbplatsen, inklusive möjligheten att även i fortsättningen ta del av kampanjens aktiviteter. Icke desto mindre, och oaktat din fortsätta medverkan i kampanjaktiviteter efter företagets beslut enligt ovan, förblir din rätt att få de bonusar, priser eller belöningar som du erbjuds genom denna kampanj förverkad.
 5. Spelare som uppfyller kriterierna får en fribiljett till $6,000 Grand Hand Tournament som måste begäras ut via kampanjmeddelandet (antingen ett e-postmeddelande eller ett popup-meddelande i webbplatsens lobby).
 6. Spelare som uppfyller kriterierna har sju dagar på sig att hämta ut sina ursprungliga biljetter innan de löper ut.

Kampanjen

 1. Genom att ta del av denna kampanj samtycker du som medlem till de villkor som gäller för kampanjen, tillsammans med användaravtalet, vilket omfattar men inte begränsas till bonuspolicyn.
 2. Du får endast ta del av kampanjen om du har fått ett e-postmeddelande direkt eller popup-meddelande från webbplatsen som dessa villkor är förknippade med.
 3. Alla turneringsbiljetter som delas ut under kampanjen sätts omedelbart in på spelarens konto efter att alla nödvändiga krav har uppfyllts.
 4. För att få bonusar som delas ut i samband med denna kampanj måste spelaren genomföra följande dagliga utmaning:
  1. Spelare måste vinna ”Hand of the Day” i pokerspel om reda pengar:
   1. Turneringar eller Sit & Go-turneringar med en minimibuy-in på 1 $.
   2. Vid turneringar eller Sit & Go-turneringar kan handen vinnas pre-flop.
   3. Kontantspel, inklusive SNAP, med en minimiinsats på 2 ¢–5 ¢.
   4. Vid kontantspel till ovanstående insatser anses endast händer i givar som avgörs efter floppen uppfylla kriterierna för utmaningen.
  2. ”Hand of the Day” gäller för de starthänder som spelarna får i början av varje giv.
  3. Med ”vinna en hand” avses att en spelare vinner en omgång, oavsett om det sker ensamt eller delat med någon annan eller i form av en sidopott.
  4. Ett dygn räknas från kl. 00.00 GMT till kl 23.59 GMT.
  5. Spelare får ett e-postmeddelande och/eller ett popup-meddelande i 888poker-lobbyn som meddelar dem när ”Hand of the Day”-utmaningen har genomförts.
 5. Spelare kan endast genomföra en utmaning högst två gånger per dag.
 6. The Grand Hand-skraplotten delas ut inom 72 timmar efter det att utmaningen avslutats.
 7. Priser från The Grand Hand-skraplotter inkluderar bonusar, kontanter och turneringsbiljetter (oddsen för de olika priserna varierar).
 8. Om det mot förmodan skulle visas två olika priser på Grand Hand Scratchcard och i det efterföljande grattismeddelandet i popup-fönstret jämfört med det som satts in på spelarens konto är det korrekta priset det som ligger på spelarens konto.
 9. Skraplotten löper ut 24 timmar efter att e-post-/popup-meddelandet med information om skraplotten har skickats ut till spelaren.
 10. Om Skraplotten-skraplotter och ”Grattis”-popupmeddelandet mot förmodan visar två olika priser avgörs det korrekta priset av grattismeddelandet.
 11. I händelse av att tekniska problem med skraplotterna förbehåller företaget sig rätten att bevilja spelare med en biljett till någon av Action Squad-turneringarna som kompensation.
 12. $6,000 Grand Hand Tournament-biljetter löper ut den 18/12/2018 och outnyttjade turneringsbiljetter löper ut om de inte har använts inom denna tidsrymd.
 13. En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för re-buy av marker eller för att öka på antalet marker i stacken under en turnering.
 14. Turneringsbiljetter får inte i) växlas in mot eller omvandlas till kontanter, ii) slås ihop för att skapa en biljett av högre värde eller iii) överföras till andra spelare.
 15. För mer information om turneringsbiljetter, se bonuspolicyn.
 16. Av säkerhetsskäl och för kontrolländamål förbehåller vi oss rätten att begränsa medverkan i denna kampanj till i) en medlem per hushåll, ii) en medlem per datorterminal eller iii) en medlem per mobil enhet.

Kontantpriser:

Alla kontant- och bonuspriser i denna kampanj delas ut enligt följande logik:

 • Webbplatsens uttagsrestriktioner gäller för alla priser.
 • Företaget förbehåller sig rätten att underkasta medlemmens konto och spelaktivitet på webbplatsen en säkerhetsgranskning, vilket kan omfatta en begäran om dokument och information.
  Om säkerhetskontrollen avslöjar förväntad, misstänkt eller faktisk bedräglig, olaglig eller oegentlig aktivitet på webbplatsen (vilket bland annat omfattar penningtvätt eller annat beteende som bryter mot dessa villkor eller användaravtalet), eller om medlemmen underlåter att bifalla en begäran om dokumentation och information, förbehåller sig företaget rätten att inte dela ut priset. Företaget förbehåller sig vidare rätten att inte dela ut priset i händelse av återkrävda betalningar, ekonomiska tvister eller utestående betalningar som rör medlemmens konto på webbplatsen. Rätten att vägra att dela ut priset går utöver och ersätter inte andra avtalsenliga eller lagstadgade rättigheter eller gottgörelser som står företaget till buds.

Priset turneringsbiljetter

 1. Företaget kommer också att dela ut biljetter till $6,000 Grand Hand Tournament
 2. $6,000 Grand Hand Tournament-biljetter gäller i tre dagar från det datum då delas ut till spelaren och inte längre än tills slutdatumet för kampanjperioden.
 3. Outnyttjade turneringsbiljetter upphör att gälla om de inte används inom denna tidsperiod.
 4. Följande regler gäller för de turneringsbiljetter som delas ut till ovanstående turneringar eller som priser under kampanjen:
  • En turneringsbiljett kan inte användas av en spelare för re-buy av marker eller för att öka på antalet marker i stacken under en turnering.
  • Turneringsbiljetter får inte i) växlas in mot eller omvandlas mot kontanter, ii) slås ihop för att skapa en biljett av högre värde eller iii) överföras till andra spelare.
  • För ytterligare villkor rörande användningen av turneringsbiljetter, se bonuspolicyn.