Du FÅR 88 $ INGEN INSÄTTNING KRÄVS Villkor

BLAST-kampanj

Villkor

Följande villkor gäller för ”Blast-kampanjen” (”kampanjen”) för www.888poker.com (”webbplatsen”). Kampanjen organiseras av det företag som driver webbplatsen (enligt definitionen i användaravtalet).

 1. Kampanjen inleds den 4 juni 2017 och avslutas den 3 augusti 2017 (”kampanjperioden”), men det kan i undantagsfall hända att vi avslutar kampanjen innan dess utgångsdatum eller förlänger kampanjperioden, till exempel på grund av säkerhetsproblem eller missbruk av bonusar.
 2. Ingen under 18 år eller aktuell myndighetsålder för utnyttjande av de speltjänster som görs tillgängliga via webbplatsen enligt lag i tillämplig jurisdiktion, beroende på vilken ålder som är högst, får ta del av kampanjen.
 3. Under deras anställningsperiod och under en period om 24 månader därefter får inga befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, konsulter eller ombud på bolaget, övriga bolag i koncernen, underleverantörer, återförsäljare eller generiska samarbetspartner direkt eller indirekt ta del av kampanjen. Denna begränsning gäller även dessa personers släktingar, så som make/maka, partner, förälder, barn eller syskon.
 4. Av säkerhetsskäl och för kontrolländamål förbehåller vi oss rätten att begränsa medverkan i denna kampanj till i) en gång per hushåll, ii) en gång per datorterminal eller iii) en gång per mobil enhet.
 5. Du kan bara ta del av kampanjen om du redan är registrerad på webbplatsen, men ännu inte gjort någon insättning (i reda pengar) på ditt konto på webbplatsen.
 6. Du kan endast utnyttja denna kampanj en gång.
 7. Spelare som uppfyller kriterierna och sätter in minst 10 $ i reda pengar vid ett och samma tillfälle med uppgivande av kampanjkoden blast100 under kampanjperioden får 10 stycken BLAST-turneringsbiljetter värda 1 $ vardera (”turneringsbiljetter”).
 8. Detta insättningserbjudande ersätter alla andra välkomstbonusar som erbjuds på webbplatsen.
 9. Turneringsbiljetterna delas ut genom kampanjen måste utnyttjas inom 30 dagar efter utdelningsdatumet. Oanvänd(a) turneringsbiljett(er) upphör att gälla om de inte används inom denna tidsperiod.
 10. En turneringsbiljett kan inte användas av spelaren för återinköp av marker eller för att öka antalet marker i stacken under en turnering.
 11. Turneringsbiljetter kan inte i) växlas in mot eller omvandlas till kontanter, ii) slås ihop för att skapa en biljett av högre värde eller iii) överföras till andra spelare.
 12. Alla turneringsbiljetter som delas ut under kampanjen sätts in på spelarens konto inom 72 timmar efter att alla nödvändiga krav har uppfyllts.
 13. Vi kan ändra dessa villkor när så krävs, exempelvis av säkerhetsskäl på grund av exceptionella omständigheter utanför vår kontroll eller som en följd av förändringar av tillämpliga lagar eller bestämmelser.
 14. Genom att ta del av denna kampanj godtar spelaren de villkor som gäller för kampanjen tillsammans med användaravtalet, bonuspolicyn och 888pokers villkor för turneringsbiljetter.
 15. Uttag: Minimi- och maximigränser gäller för de uttag som kan göras från ditt konto. Om du begär ett uttag som understiger det lägsta tillåtna uttagsbeloppet återförs pengarna till spelkontot. För mer information om minimi- och maximigränser för uttag, se uttagspolicyn.
 16. Dessa villkor är författade på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av dessa villkor jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.
 17. Om företaget har rimlig anledning att misstänke att en spelare har brutit mot dessa villkor på något sätt, till exempel genom flerfaldiga kampanjregistreringar, eller har handlat bedrägligt mot arrangören kommer deltagaren att uteslutas från kampanjen och kan därmed inte komma i åtnjutande av dess förmåner.

  BLAST-spelet

 18. Maskopi är strängeligen förbjudet. Med maskopi avses att två eller flera spelare samarbetar i spel eller delar information med varandra i syfte att tillförskansa sig ett orättvist övertag gentemot övriga spelare eller att ingår överenskommelser med andra spelare om vinstdelning eller andra former av gemensam användning av ett spelkonto.
 19. Den prispott som anges i turneringstabell har företräde över eventuella motstridiga uppgifter som anslagits på annan plats under spelet (till exempel i turneringslobbyn, efter lottdragning om prispotten eller på andra ställen).
 20. Alla händer som spelas efter den hand där nedräkningen på klockan når noll ska spelas som all-in tills dess av spelarna tills en enskild vinnare har korats.